0

RSU: University of Innovations มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต สานต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนยุคดิจิทัล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา

ตามแนวนโยบาย มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม โดยปีการศึกษา 2559 จะแจก iPad ให้แก่นักศึกษาใหม่ปริญญาตรีทุกคน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ สามารถใช้งานและผลิตบทเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์อัพโหลดไว้บนระบบจัดการเนื้อหาออนไลน์ต่างๆ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรีเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560

กายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

คืออะไร?

การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อช่วยเหลือบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ตามหลักวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี และสามารถใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่มีความสนใจในสาขาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีใจบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • - มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป
 • - ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เรียนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์

ดีอย่างไร?

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาในชั้นเรียนเข้ากับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาตร์ การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการทำงานในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและประชาชน ในโรงพยาบาลต่างๆ

นำไปใช้ได้อย่างไร?

นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาล และศูนย์บริการสุขภาพอื่นๆ เช่น สถานบริบาลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงฟิตเนส นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา การทำงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ หรือเปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว

รังสีเทคนิค

คณะรังสีเทคนิค FACULTY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY

คืออะไร?

การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เพื่อช่วยเหลือในการวินิจฉัย หรือการบำบัดโรค ตลอดจนการวิจัยด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือการใช้ และควบคุมอุปกรณ์ทางรังสีวิทยา เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวนด์ ฯลฯ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่มีความสนใจในสาขาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยา หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีใจบริการ
 • - ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • - ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เรียนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์

ดีอย่างไร?

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาในชั้นเรียนเข้ากับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ตลอดจนรู้จักการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ความรู้เฉพาะของรังสีเทคนิค การใช้งานเครื่องมือทางรังสีวิทยา การป้องกันอันตรายจากรังสี ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้การทำวิจัย เรียนภาคปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงตามโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ทำความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

นำไปใช้ได้อย่างไร?

ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) สามารถสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคและขอขึ้นทะเบียนได้ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้ นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะในทางการแพทย์ ผู้ประกอบการคลินิกรังสีเทคนิค นักวิชาการที่ทำงานวิจัยหรือสอนในสถาบันวิจัย

นวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม COLLEGE OF SOCIAL INNOVATION

คืออะไร?

นวัตกรรมสังคมเป็นหลักสูตรสร้างนักคิด สร้างผู้นำและเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด ฝึกการแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทางด้านวิสัยทัศน์

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และสามารถพัฒนาสังคมไปในทางทิศทางที่ดี ถูกต้อง และเป็นธรรม

ดีอย่างไร?

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอน ให้รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิต เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

นำไปใช้ได้อย่างไร?

ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในแวดวงนักธุรกิจ , นักพัฒนาสังคม (NGOs) นักวิชาการ ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) สื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม

เศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ FACULTY OF ECONOMICS

คืออะไร?

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝึกคิดด้วยมุมมองแบบเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนทางการเงินอย่างมืออาชีพ เรียนรู้ระบบและกลไกทางเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจ วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตอย่างมืออาชีพเพื่อให้รู้จังหวะที่เหมาะสมในการตัดสินใจลงทุน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ได้ก่อให้เกิดโอกาสมากมาย ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจทางด้านเศรษฐกิจ ฝึกคิดด้วยมุมมองแบบเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนทางการเงินอย่างมืออาชีพ

ดีอย่างไร?

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอน ได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ได้ฝึกการบริหาร คิดวิเคราะห์สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ยังได้รับความรู้จากอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจากสถาบันการเงิน เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

นำไปใช้ได้อย่างไร?

ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานที่เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหุ้น โบรกเกอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน อาจารย์และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

นวัตกรรมเกษตร

คณะนวัตกรรมเกษตร FACULTY OF AGRICULTURAL INNOVATION

คืออะไร?

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่สนใจเกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้นและถือว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง

ดีอย่างไร?

เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศที่เน้นด้านนวัตกรรมเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงภายในมหาวิทยาลัย มีโรงเรือนที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล ระบบสารสนเทศและประมวลผล ที่ทันสมัยครบวงจร ที่จำลองมาจากฟาร์มอัจฉริยะจริง นอกจากนี้ยังมีเรือนกระจก (greenhouse) เรือนเพาะชำ (nursery) โรงเรือนปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน และอาคารปลูกพืชในแนวตั้ง (vertical farming) เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรกรรมในอนาคต

นำไปใช้ได้อย่างไร?

เกษตรกรอัจฉริยะ หรือผู้จัดการฟาร์ม ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่วางแผนควบคุมดูแลการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ ตลอดจนนักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ

นักวิชาการด้านการจัดการผลิตผลิตผลเกษตร ในบริษัทธุรกิจเกษตร ทำหน้าที่วางแผนและควบคุมดูแล การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง ซื้อขาย หรือนำเข้าส่งออก ผลิตผลเกษตร ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจการบริการทางการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ FACULTY OF BIOTECHNOLOGY

คืออะไร?

ศาสตร์ในเชิงชีววิทยาประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคและกระบวนการต่างๆ เพื่อนำสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตทั้งดีเอ็นเอ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของพืชหรือสัตว์ ตลอดจนผลิตผลของสิ่งมีชีวิต มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะด้านทั้งต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโลกตามที่มนุษย์ต้องการ

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจศาสตร์ในเชิงชีววิทยา สนใจในสายวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพและคุณภาพของสิ่งแว้ดล้อม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ใช้วิธีการรับตรง หรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

ดีอย่างไร?

เน้นฝึกปฏิบัติการและดูงานภาคสนามในสถานที่จริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการจัดการของเสีย รวมทั้งมีโรงงานต้นแบบที่จำลองจากโรงงานอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหมัก เพื่อลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น Harbin Institute of Technology (HIT) ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านพันธุวิศวกรรม National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร

นำไปใช้ได้อย่างไร?

นักเทคโนโลยีชีวภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพทุกแห่ง ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง โดยทำหน้าที่ดูแลการตรวจวิเคราะห์ บำบัด กำจัด และจัดการของเสีย/น้ำเสีย

เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจารย์ ในหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ

เทคโนโลยีอาหาร

คณะเทคโนโลยีอาหาร FACULTY OF FOOD TECHNOLOGYสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

คืออะไร?

ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิต) มาเป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาธรรมชาติของอาหาร เช่น โครงสร้างภายใน สารที่มีคุณค่า การเน่าเสีย และเพื่อใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการถนอมและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหารไม่ใช่คหกรรมศาสตร์ นักเทคโนโลยีอาหารไม่ใช่พ่อครัวแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ชอบค้นคว้า ทดลอง ต้องการศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยเฉพาะ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ใช้วิธีการรับตรง หรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

ดีอย่างไร?

มีโรงงานต้นแบบ ที่ย่อส่วนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายๆ ประเภทมาไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพื่อลงมือปฏิบัติในสภาพเหมือนจริง สร้างทักษะและความคุ้นเคย ฝึกบัณฑิตที่จบให้ทำงานได้ และยังใช้ประกอบอาชีพอิสระหรือเปิดกิจการของตัวเองได้ ได้ฝึกงานหรือเข้าโครงการสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากภาคเอกชน

เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น Toyo College of Food Technology ประเทศญี่ปุ่น National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

นำไปใช้ได้อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกแห่ง โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา การแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ข้าราชการในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย เป็นต้น

อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ หรือนักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพ

เทคโนโลยีระบบราง

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง Bachelor of Technology (Railway System Technology)

คืออะไร?

ผลิตบัณฑิตและบุคคลากร เพื่อรองรับความต้องการของชาติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดูแล ซ่อมบำรุงการคมนาคม โดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางโดยตรง ซึ่งจากการศึกษาเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมี รถไฟความเร็วสูง 4 สาย 2,560 km. รถไฟรางคู่ 2,860 km. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพและปริมณฑล 460 km. โดยคาดการณ์ว่าประเทศต้องการกำลังด้านระบบขนส่งทางรางมากกว่า 30,000 คน

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดูแล ซ่อมบำรุง การคมนาคม โดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ

ดีอย่างไร?

สนับสนุนให้บัณฑิตมีความสามารถทั้งการควบคุมดูแล การบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง การวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการเรียนรู้จากปัญหาหน้างานจริง การฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ การทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลับนิฮอง (Nihon University ประเทศญี่ปุ่น) และ Japan Railways JR, Japan National Traffic Safety and Environment Laboratory, Kyosan Electric Co. Ltd.

นำไปใช้ได้อย่างไร?

ซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบรางในโรงซ่อมบำรุงรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณของรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง และการบริหารความปลอดภัยในการเดินรถฯ ทั้งนี้ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟม. บีเอ็มซีแอล (รถไฟใต้ดิน) บีทีเอส แอร์พอร์ตลิ้งค์

ซ่อมบำรุงอากาศยาน

สาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน Aviation Maintenance Engineering

สาขาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน Technology Program in Aircraft Maintenance

คืออะไร?

หลักสูตรเพื่อให้วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน สามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดูแล ซ่อมบำรุงการคมนาคม โดยเฉพาะการซ่อมบำรุงอากาศยาน พัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ

ดีอย่างไร?

มุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Airframe) และเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Power plant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆ ทั้งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมหาวิทยาลัยรังสิต มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียน ซึ่งเป็น สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และกรมการบินพลเรือน ประเทศมาเลเซีย

นำไปใช้ได้อย่างไร?

สามารถทำงานในสายการบินต่างๆได้ ดังนี้ สายการบิน Thai Airways, Thai Aviation Service, Bangkok Airway, Japan Airlines, Nok Air, Orient Air, Chevron และนักศึกษาได้รับทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษาต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศCollege of Digital Innovation and Information Technology (DIIT)

คืออะไร?

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการผลิตนักไอทีมืออาชีพสู่สังคม“ผู้นำด้านการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที” ในสาขาต่างๆ ได้แก่
 • 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 • 4. สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 • 5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
 • 6. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 • 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถทำงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปใช้ได้ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น สร้างสรรค์และพัฒนาครอบคลุมระบบสารสนเทศการแพทย์ สารสนเทศการลงทุน ฯลฯ

ดีอย่างไร?

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอน ให้รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหา และฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีสาขาวิชาที่หลากหลายตามความสนใจกว่า 7 สาขา

นำไปใช้ได้อย่างไร?

 • - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : นักดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล โปรแกรมเมอร์
 • - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : นักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนระบบวินโดว์ เว็บ และโมบายโฟน
 • - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย : นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเกม นักพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย
 • - สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ : นักเวชสถิติ ผู้ดูแลระบบข้อมูลทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์
 • - สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ : นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ นักพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
 • - สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน : นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนของธนาคาร
 • - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ : โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์ ผู้ดูแลระบบโซเชี่ยลมีเดีย ครีเอทีฟด้านสื่ออินเทอร์เน็ต